Ontdek jou emosionele DNA as individu

Ontdek jou emosionele DNA as individu

1. Identiteit

1.1 Individuele verhouding
 

Ons grootste uitdaging om verhoudings te balanseer, lê in die verstaanbaarheid van ons emosionele DNA. Emosie is die hart van ons samestelling en bepaal of ons verhoudings balanseer of kompliseer. Indien jy gebreke in jou verhoudings leefstyl wil balanseer, is dit vir jou nodig om perspektief te verkry ten opsigte van jou emosionele DNA samestelling en denkpatroon. Daarom is dit belangrik om jouself te ondersoek as onafhanklike individu, ‘n enkel persoon. As individu ontwikkel jy ‘n bepaalde identiteit vanaf geboorte. Jou identiteit is wie jy glo jy is, en as gevolg daarvan neem jy bepaalde verhoudingsbesluite in die lewe waarvoor jy self verantwoordelikheid moet aanvaar. Elke verhoudingsbesluit wat jy neem bevoordeel een van die volgende twee keuses: Jy kan kies om jou verhoudings leefstyl te bestuur tot voordeel van vertroue in jou verhoudings, of jou verhoudings leefstyl selfsugtig te beheer tot nadeel van vertroue in jou verhoudings.

Deur jou verhoudings te bestuur ontwikkel eenheid en daardeur word jou behoefte om onvoorwaardelik te behoort gevoed. Bestuur van verhoudings laat jou ook waardig voel omdat dit jou selfbestuur (emosionele bestuur) en die bestuur en van keuses ondersteun.

Beheer van verhoudings ontwikkel wantroue en eensaamheid wat jou ontneem van jou behoefte om onvoorwaardelik te behoort. Indien jy iemand beheer, of self beheer word, ontneem dit ‘n persoon van selfwaarde, en dit is waar wantroue en emosionele eensaamheid in die verhouding begin.
 

1.2 Areas van verhouding
 

Daar is net vyf areas waaruit jy daagliks besluite neem. Dit word jou vyf verhoudingsareas genoem. Dié vyf areas sluit in jou geestelike lewe, jou emosie, jou liggaam, jou sosiale lewe en finansieel. Al vyf hierdie areas staan in verhouding tot mekaar. Dit beteken elke besluit wat jy neem in ‘n spesifieke area, het ‘n direkte invloed op die ander areas, en daardeur leef jy in ‘n gebalanseerde verhouding en dit vorm jou identiteit. Jou identiteit is wie jy glo jy is.

LOST glo dat ‘n individu se identiteit tot een van drie persoonlikheidstipes kan ontwikkel. Die eerste persoonlikheidstipe beskryf LOST as ‘n leier. ‘n Leier is ‘n onafhanklike individu wat besluite neem tot voordeel van vertroue en eenheid in verhoudings op al vyf verhoudingsareas. ‘n Verhoudingsbesluit het ten doel om die verhouding te bestuur en daardeur vertroue en eenheid te verseker tussen die betrokke partye. Gesonde leierskap is die gevolg van ‘n gebalanseerde selfwaarde. Onthou: selfwaarde bestaan uit gebalanseerde selfbestuur (emosionele bestuur) en die bestuur van keuses.

Die tweede persoonlikheid beskryf LOST as ‘n taakgedrewe individu, m.a.w. ‘n individu wat wil presteer om erkenning te verkry waarby sy selfwaarde kan baat in een of meer verhoudingsareas. ‘n Taakgedrewe individu is prestasiegedrewe en moet raakgesien word. Dit maak die individu emosioneel afhanklik van ander individue se aanvaarding en/of goedkeuring. Indien twee taakgedrewe individue in verhouding staan met mekaar, gryp beide individue die geleentheid aan om moontlik selfsugtig voordeel te trek uit mekaar. So ‘n selfsugtige benadering is die gevolg van ‘n gebrek aan selfwaarde tot nadeel van vertroue en eenheid in die verhouding. Die verskil tussen ‘n leier en ‘n taakgedrewe individu word as volg beskryf: ‘n leier leef om ‘n verskil te maak deur sy gebalanseerde selfwaarde onvoorwaardelik te dupliseer teenoor die verhouding. ‘n Taakgedrewe individu vertoon dieselfde karaktereienskappe as die van ‘n leier, maar leef voorwaardelik teenoor die verhouding, m.a.w. ‘n taakgedrewe individu leef vir die erkenning uit die verhouding, weens ‘n gebrek aan selfwaarde. Sonder die nodige erkenning raak die verhouding nutteloos.

Die derde persoonlikheid is ‘n rebel. ‘n Rebel maak sy eie reëls om te kompeteer met die bestaande reëls van die verhouding. Daardeur probeer die rebel om sy swakhede weg te steek. As gevolg van die rebel se onvermoë om te identifiseer met vertroue en eenheid in verhoudings, weet hy nie hoe om sy gebrek aan selfwaarde te balanseer in al vyf verhoudingsareas nie. ‘n Rebel bly voortdurend emosioneel afhanklik van ander individue om sy voorwaardelike rebelse reëls te ondersteun, in ‘n poging om te probeer sin uitmaak van sy gebrek aan selfwaarde.

Dit is die nadeel indien ons ouer(s) of gesag ons beheer het gedurende ons grondslagjare. Beheer ontneem ‘n kind daarvan om te leer van selfbestuur (emosionele bestuur) en doelgerigte keuse-bestuur, m.a.w. beheer ontneem ‘n individu van ‘n gebalanseerde selfwaarde. Beheer van gesinslede kan plaasvind uit onkunde, is soms deel van die verwysingsraamwerk van die ouer, maar kan ook soms subtiel beplan word. Die eindresultaat is in elk geval absoluut sieldodend vir enige verhouding.
 

1.3 Verhouding
 

Onthou - persoonlike verhoudings begin by jou as individu. Indien jy as individu nie self jou vyf verhoudingsareas balanseer nie, sal jou vermoë om persoonlike verhoudings te balanseer daaronder ly. Die gevaar is dat jy afhanklik kan raak van ander individue se invloed, opinies en kritiek om jou verhouding te balanseer, d.w.s. ander individue neem leiding in die verhouding namens jou. So wat is die risiko indien ander individue die verhouding balanseer namens jou? Wel, dit beteken dat jy emosioneel afhanklik raak van so ‘n individu om jou selfwaarde, m.a.w. jou emosionele bestuur en keuse bestuur, te balanseer.
 

1.4 Misbruik
 

Dit is baie gevaarlik. Jy spel hierdie soort van gevaar... misbruik! Het jy al ooit misbruik gevoel? Misbruik deur ‘n ander individu in jou geestelike lewe, emosioneel misbruik, liggaamlik misbruik, sosiaal misbruik of selfs finansieel misbruik?!
 

1.5 Ontdek
 

Die natuurlike vraag is...Hoeveel selfwaarde ervaar jy in die spesifieke areas van jou lewe waar jy mense toegelaat het om jou te misbruik? Is dit nie tyd om jou identiteit te ontdek in die areas waar jy misbruik voel nie? Is dit nie tyd dat jy jou selfwaarde ontdek in die areas waar jy nie genoeg selfversekering ervaar om die regte keuses te neem nie? Selfversekering is jou vermoë om jou eie oordeel te vertrou in verhoudingsbesluite en daardeur kan jy jou volle potensiaal in besluitneming bereik! Dit is nooit te laat om selfversekering te ontdek in jou alledaagse verhoudings nie! Vir jou om in staat te wees om te kan identifiseer met waar die vorming van jou emosionele DNA verkeerd gegaan het, is dit belangrik om jou met ideale grondslagjare te identifiseer.
 

Vrae om te oordink
 

  • Ervaar jy ‘n identiteitskrisis in een of meer van jou vyf verhoudingsareas? (‘n Identiteitskrisis is die gebrek aan selfwaarde, m.a.w. jy ervaar nie genoeg selfversekering om jou eie oordeel in verhoudingsbesluite te vertrou nie).
  • Kan jy jou verhoudingsareas bestuur of word jy as individu beheer in sekere verhoudingsareas?


 

© Kopiereg LOST 2018. Alle Regte Voorbehou.
Geen artikel of foto mag gedupliseer of gepubliseer word sonder die toestemming van LOST.