Ontdek jou emosionele DNA as individu

Jou ideale grondslagjare


2.1 Belangrikheid van visie
 

‘n Visie is die belangrikste komponent van ontwikkeling in enige verhoudingsarea, geestelik, emosioneel, liggaamlik, sosiaal en finansieel. ‘n Visie is so belangrik dat geen verhouding daarsonder sal balanseer nie. ‘n Visie is die grense (reëls) van enige verhouding. ‘n Visie help jou om risiko te bepaal in jou verhoudings en om perspektief daarvan te verkry. Perspektief help jou om te kan identifiseer indien toekomstige gebeure of besluite teenstrydig is met jou visie, en dit daarvolgens te herstel. Dit stel jou in staat om ‘n balans te ontwikkel binne die grense (reëls) van jou verhouding, omdat jy gefokus is op ‘n definitiewe resultaat wat jou selfwaarde ondersteun.
 

2.2 Gebrek aan visie
 

Indien jy ‘n gebrek aan visie ervaar, is dit baie moeilik om teenstrydighede in jou verhoudings te identifiseer, omdat jou geestelike, emosionele, liggaamlike, sosiale en/of finansiële besluitneming, nie gefokus is op ‘n definitiewe resultaat vir jou verhoudings nie. Sonder ‘n visie is jy blootgestel aan emosionele besluite wat selde tot ‘n verhoudingsbalans lei vir jou as individu. Die verhoudingsareas met ‘n gebrek aan visie is duidelik sigbaar weens jou teenstrydige besluitneming wat die verhouding met jouself en jou medemens benadeel. Dit veroorsaak dat jy jou vermoë om verhoudings te balanseer bevraagteken a.g.v. ‘n leemte aan selfversekering - m.a.w. jou onvermoë om jou eie oordeel in besluitneming te vertrou.

Kom ons kyk hoe om jou verhoudingsverskille aan te spreek deur te verduidelik wat ideale grondslagjare is, en hoe jy daarmee sou ontwikkel het na volwassenheid. LOST beskryf die bloudruk van jou lewe as jou ideale grondslagjare, hoe om dit te ontwikkel en hoe om dit in stand te hou. Die bloudruk van jou lewe gee ‘n perfekte grondslag vanwaar jy jou verhoudings kan balanseer. Gebalanseerde verhoudingsbesluite lei tot vertroue en eenheid tussen betrokke partye en vorm die kern van ons grootste behoefte, nl. om onvoorwaardelik aan mekaar te behoort.
 

2.3 Grondslagjare
 

Jou ouer(s) word beskou as jou hoogste gesag op aarde. Jou gesag is die individu of individue wat jou gelei het om jou verhoudingslewe te struktureer na volwassenheid. Gedurende jou grondslagjare, wat strek vanaf geboorte tot puberteit, is dit die ideaal dat jou ouer(s) jou sou geleer het hoe om selfsugtige behoeftes te vervang met gebalanseerde verhoudingsbesluite.

Hierdie verhouding sou beteken het dat jou ouer(s) in hul daaglikse keuses, jou behoeftes in ag sou neem, voordat hulle finale besluite sou neem tot voordeel van vertroue en eenheid in mekaar. Jou ouer(s) as gesag, sou sedert jou geboorte, duidelike grense (reëls) in julle verhouding neerlê, waartydens jy veilig kon voel gedurende jou grondslagjare. Saam met hulle grense (reëls), sou hulle jou ook geleer het van goeie selfbestuur (emosionele bestuur) en keuse bestuur. Grense het ten doel om jou te leer van selfbestuur en keuse bestuur, sodat jy jou selfwaarde kan balanseer. Die grootste invloed op die ontwikkeling van jou selfwaarde, is die vermoë van jou ouer(s) om self hul grense (reëls) te eerbiedig.
 

2.4 Doel van grondslagjare
 

Die doel van ouerskap gedurende jou grondslagjare, wat strek vanaf geboorte tot puberteit, was om deur bestuur ‘n fondasie van vertroue en eenheid te lê in julle verhouding. Jou grondslagjare help jou om jou selfwaarde te ontdek en daarom is dit die belangrikste fase van jou lewe. Dink net: indien jou identiteit (wie jy glo jy is) reeds gebalanseerd in verhouding met jou ouer(s) se grense/reëls is wanneer jy nà puberteit jou tienerfase betree – hoe jy moeiteloos hul opdragte kan respekteer en op die regte tyd uitvoer!!!
 

Onthou
 

 • Jou ouer(s) leer jou vanaf geboorte tot puberteit die kuns van gebalanseerde verhoudingskeuses in julle ouer/kind verhouding.
   

Vrae om te oordink
 

 • Hoe het jy jou verhouding met jou ouer(s) tot puberteit ervaar?
 •  Wat het hulle gedoen indien jy nie hulle grense van selfbestuur en keuse bestuur verstaan het nie?
   

2.5 Die ontwikkeling van jou identiteit na volwassenheid
 

Indien jou selfwaarde in ‘n gebalanseerde verhouding met jou ouer(s) ontwikkel het, sou jy as tiener met selfversekering jou identiteit kon ontwikkel na volwassenheid. Vanaf ‘n gebalanseerde verhoudingsbasis met jou ouer(s) is jy vanaf puberteit gelei in besluitneming, totdat jy as tiener ‘n emosioneel volwasse karakter bereik het. Julle vertrouensverhouding met mekaar tydens jou grondslagjare, is die fondasie van vertroue en eenheid tussen ouer en kind waaruit jou volwasse karakter ontwikkel het.

As tiener het jy self jou karakterontwikkeling gebalanseer na emosionele volwassenheid deur ongebalanseerde optredes en gebeure te identifiseer in elke verhoudingsarea (geestelik, emosioneel, liggaamlik, sosiaal en akademie). Jy het sulke gebeure gebalanseer deur jou vertrouensverhouding met jou ouer(s). Afhangende van jou emosionele volwassenheidsvlak as ‘n tiener, kon jy ongebalanseerde optredes en gebeure identifiseer en self keuses maak, of jou ouer(s) betrek vir raad en leiding. Verskille wat jy ervaar het tussen reg en verkeerd kon in perspektief gebring word met leiding van jou ouer(s).

Dit is belangrik om te verstaan wat die verskil is tussen jou identiteit en karakter. Jou identiteit ontwikkel van geboorte tot puberteit. Gedurende hierdie tydperk was jy afhanklik van jou ouer(s) se gebalanseerde besluitneming om jou selfwaarde te ontwikkel. Identiteitsontwikkeling het dus ten doel om die spieëlbeeld (optrede) van jou ouer(s) te gebruik as riglyn en so jou selfbestuur en keuse bestuur te leer ken, m.a.w. jou selfwaarde. Sekere karaktereienskappe ontwikkel wel in jou gedurende hierdie fase, maar weens jou afhanklike status het jy nog nie die emosionele volwassenheid gehad om self onafhanklike besluite te neem nie. Jou onafhanklike status begin eers te ontwikkel nà puberteit. As tiener leer jy om stelselmatig na onafhanklikheid te groei totdat jy volwassenheid bereik. Tienerskap het ten doel om jou afhanklike status van selfvertroue te ontwikkel na ‘n onafhanklike status van selfversekering. ‘n Onafhanklike status van selfversekering beteken dat jy nie meer bestuur word deur jou ouer(s) na ontwikkeling in selfwaarde nie, maar dat jy jou selfwaarde self leer bestuur na emosionele volwassenheid, m.a.w. jy leer om jou eie oordeel te vertrou in verhoudingsbesluite aangaande elke verhoudingsarea. Dit is ‘n stadige proses wat baie geduld verg van ouer(s) en tiener, sodat jy jouself kan voorberei vir die volwasse lewe.

Sodra jy volwassenheid bereik, het jy dan die voordeel van ‘n emosioneel volwasse karakter. ‘n Emosioneel volwasse karakter beteken dat jy selfversekerd genoeg is om jou te distansieer van ander individue se negatiewe invloed, opinies, kritiek en selfsugtige besluite wat nie vertroue en eenheid in julle verhouding bevoordeel nie. Dit is die grootste geheim van ‘n suksesvolle ouer/kind verhouding. Indien jy nie saam met jou ouer(s) gebalanseerde grondslagjare ontwikkel het nie, sal jy dit moeilik vind om verhoudings onvoorwaardelik te balanseer in alle verhoudingsareas.
 

Onthou
 

 • ‘n Emosioneel volwasse karakter help jou om verhoudings onvoorwaardelik te balanseer as volwassene.
   

Vrae om te oordink
 

 • Kon jy as tiener ongebalanseerde optredes en gebeure in jou alledaagse leefstyl identifiseer en balanseer?
 • Wat het jy omtrent dit gedoen?
 • Balanseer jy vandag jou verhoudingsbesluite onvoorwaardelik in alle verhoudingsareas?
   

2.6 Gebrekkige grondslagjare

LOST ervaar dikwels hoe ‘n verhouding tussen volwassenes verbrokkel weens ‘n gebrekkige verhoudingsfondasie tot puberteit. Die afwesigheid van ‘n gebalanseerde ouer/kind verhouding gedurende hierdie tydperk, ontneem die kind van ‘n gebalanseerde identiteit, wat daartoe lei dat die tiener self moet probeer sin uitmaak van sy lewe na emosionele volwassenheid. Die tiener ervaar dan’n verwarde beeld van die volwasse lewe weens ‘n gebrek aan selfwaarde. Dink net wat die gevolg is wanneer ‘n individu, met ‘n gebrek aan selfwaarde, probeer om sy verhoudings te balanseer as volwassene. Dit is die ideale teelaarde vir selfsug en rebellie in enige verhouding.
 

2.7 Opsomming
 

‘n Volwasse individu met ‘n emosioneel volwasse karakter, weet hoe om verskille op te los ten bate van ‘n gebalanseerde verhouding. Verhouding is wanneer twee of meer individue besluite neem waarby alle partye so bevoordeel word, dat hulle in vertroue nader groei na mekaar. ‘n Individu met ‘n emosioneel afhanklike karakter dwing sy wil af ten koste van vertroue en eenheid in die verhouding.
 

Vrae om te oordink
 

 • Neem jy besluite wat vertroue en eenheid bevoordeel in jou persoonlike verhoudings?
 • Is jy geneig om jou wil af te dwing op jou persoonlike verhoudings?
   

Kom ons ontdek die voordele van ‘n emosioneel volwasse karakter in al vyf verhoudingsareas!

 

© Kopiereg LOST 2018. Alle Regte Voorbehou.
Geen artikel of foto mag gedupliseer of gepubliseer word sonder die toestemming van LOST.