Die Lost-Model Gratis Videos | Ouerskap

Graits Videos oor Ouerskap

 

Vryomteleef deel 1


Vryomteleef inleiding handel oor die kuns van persoonlike verhoudings en hoe om gedetailleerd daarin te leef. Vryomteleef is gebasseer op ons selfontdekking verhoudingsmodel wat die verskil tussen funksionele huishoudings en disfunksionele huishoudings uiteensit. Funksionele huishoudings fokus op detail van verhouding en leef in die realiteit van gebeure. In disfunksionele huishoudings gebruik gesinslede emosie as sekuriteit en vorm selfgesentreerde persepsies van gebeure. Die probleem ontstaan sodra gebeure en emosie verander dan verander gesinslede se persepsie van gebeure daarmee saam en dit maak emosie baie gevaarlik, want dit laat ons perspektief verloor van die langtermyn gevolge.

 

 

Vryomteleef deel 2


Deel 2 van vryomteleef inleiding handel oor ons geestelike lewe en die God van verhouding. Hier gesels ons oor ‘n God wat die kuns van verhouding bemeester het en suksesvol leef teenoor ons. In areas waar ons funksionele opgroei ervaar het in die huishouding, is dit moeiteloos om die God van verhouding te verstaan. Die teendeel is ook waar. Areas waarin ons disfunksioneel opgegroei het, bemoeilik die verstaanbaarheid van God. Disfuksionele emosies vorm persepsies van God en verloor perspektief van die realiteit wie God werklik is. In so `n geval kan God in Jesus Christus gebruik word as status simbool, eerder as `n hulp wat onvoorwaardelik my emosionele leemtes wil herstel.

 


Funksionele Huishouding


Hierdie video is 'n volledige samestelling van 'n funksionele huishouding en gee perspektief van realiteit in 'n verhouding.

 

Disfunksionele Huishouding


Hierdie video is 'n volledige samestelling van 'n disfunksionele huishouding wat lei na 'n gebrek aan verstaanbaarheid van 'n verhouding.

 


Persoonlik deel 1


Ons gesels oor die eerste van drie lewensfases waarin ons onsself kan bevind. Fase een is opgedeel in ‘n periode wat ons identiteit ontwikkel tot puberteit en ons karakter ontwikkel tot volwassenheid. Gedurende ons identiteitsontwikkelingsfase ontwikkel ons selfvertroue. Selfvertroue is weliswaar nie genoeg om die aanslae van die lewe te trotseer nie, daarom is ons karakterontwikkelingsfase baie belangrik, want dit ontwikkel ons vermoë om ons oordeel te vertrou in besluitneming. Hoeveel volwassenes ken jy vandag wat sukkel met oordeelkundige besluitneming in verhoudings?

 

Persoonlik deel 2


Sover bekend bevind almal van ons onsself van tyd tot tyd in ‘n omgewing waar ons gebrek aan selfvertroue die oorhand kry! Hierdie video is `n kort samevatting van waar moontlike emosionele leemtes ontstaan het en wat ons daarvan weerhou om emosioneel onafhanklik te leef. Een van die duidelikste tekens wat `n gebrek aan oordeelsvermoë by ons bevestig is wanneer ons negatiewe uitsprake of kritiek van mense verpersoonlik. Indien ek myself nie emosioneel kan distansieer van ander individue se negatiewe opinies, invloed of optrede nie beheer so 'n individu my emosies en gemoed.

 


Huwelik deel 1


Vryomteleef hanteer hier die hofmaak proses in fase 2 tussen ‘n man en ‘n vrou. Dit word beskryf as die tydperk wat ‘n man en ‘n vrou hulle identiteit deel met mekaar, m.a.w. hul deel hul selfwaarde geestelik, emosioneel, liggaamlik, sosiaal en finansieel. ‘n Man as rasionele wese sien die hofmaak proses heeltemal anders as die vrou wat ‘n emosionele wese is. Indien ons nie die samestelling tussen die manlike en vroulike wese kan onderskei nie, kan seks misverstaan word as iets wat moet instaan vir ‘n emosionele leemte, in plaas daarvan dat seks ‘n resultaat moet wees van die emosionele eenheid in die huwelik.

 

Huwelik deel 2


Deel twee hanteer die gebrek aan selfwaarde van die man en die vrou. Indien jy as man of as vrou in ‘n disfunksionele huis opgegroei het, loop jy ‘n groot risiko om nie effektief te kommunikeer nie a.g.v. jou moontlike onvermoë om gevoelens, behoeftes en/of emosies te kan uitdruk of verwoord. So ‘n individu neig daarna om eerder op sy/haar persoonlike vermoë (talente, intellek, posisie, title, finansiële vermoë) staat te maak in ‘n poging om verhoudings te stabiliseer. Sonder die verstaanbaarheid van verhouding is persoonlike vermoë gegrond in selfgesentreerdheid en baie skadelik vir die huwelik oor die langtermyn.

 


Ouerskap deel 1


Ouerskap beslaan fase 3 en is inderwaarheid die balans tussen my ontwikkelingjare as kind en my huwelik wat ek oordra na die volgende geslag. Dit vra van my die vermoë om die verhoudingskonteks van my kinderjare en huwelik te dupliseer sodat my kind ons selfvertroue, selfversekering en oordeelsvermoë as huweliksmaats kan waarneem. Dit vorm my kind se grondslag van verhouding. Om dit saam te vat leef ek as te ware my eie verantwoordelikheidsin as voorbeeld teenoor my kind en verpersoonlik nie my kind se emosionele onvolwassenheid in sy/haar gedrag nie m.a.w. ek gee leiding en word nie gelei deur my kind se emosionele onvolwassenheid nie.

 

Ouerskap deel 2


Ouerskap se identiteitswaardes het die grootste invloed op ‘n kind se selfwaarde. My selfwaarde bevoordeel my kind se leierskap of alternatiewelik leer dit my kind om taakgedrewe te handel of in rebellie te leef. Taakgedrewenheid of rebellie benadeel die geloofwaardigheid van `n kind om sy/haar verhoudings te balanseer en lei na moontlike verslawende gedragspatrone omdat so `n kind nie sy/haar oordeel leer vertrou in belsuitneming nie. Oor tyd lees die kind se brein taakgedrewenheid of rebellie as realiteit en rigtingaangewer “hoe om verhouding te balanseer”. Taakgedrewenheid en rebellie is selfgesentreerd en nadelig vir enige huishouding oor die langtermyn.

 


Geestelik deel 1


Geestelik handel oor die God van verhouding en sy vermoë om Homself te vertrou. Dit handel nie net oor Sy selfvertroue nie, maar ook Sy vermoë om Sy eie oordeel te vertrou in besluitneming. Hy wil die emosionele verhoudings leemtes wat weens swak dissipline ontstaan het herstel en daarom leer Hy ons van geloof deur dissipline. Dissipline skep hoop. Sodoende vind ons sekuriteit daarin hoe om emosionele leemtes weens gebrekkige opvoedingsjare te herstel. God leer my, deur die voorbeeld in Jesus Christus, hoe om my karakter en oordeelsvermoë te vertrou sodat my verhoudingslewe energie wek in plaas van my emosioneel dreineer en geestelik lamlê.

 

Geestelik deel 2


Die alternatief tot my vermoë om my oordeel te vertrou in besluitneming is om te twyfel. Twyfel is die teenoorgestelde van geloof. Die bose wil ons in vrees dompel sodat ons nie ons oordeel in besluitneming vertrou nie. Hy weet dissipline het ‘n positiewe resultaat, maar swak dissipline weens twyfel of vrees het ‘n negatiewe resultaat. Twyfel beïnvloed ons gedrag teenoor die met wie ons in verhouding staan. Verhoudings wat ons wil balanseer op twyfel, dwing ons om later terug te val op ons persoonlike vermoëns. Persoonlike vermoë wat selfgesentreerd gelei word in ‘n verhouding baar emosionele eensaamheid en verhoog risiko van verslawende gedrag.

 

 

© Kopiereg LOST 2018. Alle Regte Voorbehou.
Geen artikel of foto mag gedupliseer of gepubliseer word sonder die toestemming van LOST.